کنسانتره مس :

عيار 25 درصد تا 29 درصد

چند رسانه ای

سازمان و شرکت های مرتبط