کنسانتزه موليبدن :

عيار 45 درصد تا 50 درصد

   

چند رسانه ای

سازمان و شرکت های مرتبط