کاتد :

يکي از محصولات آينده مس منطقه آذربايجان

 

چند رسانه ای

سازمان و شرکت های مرتبط