آگهي فراخوان عمومي
شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور اجراي پايدارسازي شيرواني‌هاي مشرف به نوار نقاله و كارخانجات تغليظ در مجتمع مس سونگون
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، به منظور اجراي پايدارسازي شيرواني‌هاي مشرف به نوار نقاله و كارخانجات تغليظ در مجتمع مس سونگون به همراه ساخت تاسيسات صنعتي و غيرصنعتي مرتبط با پروژه و تامين پوشش بيمه در تمامي موارد اقدام نمايد.
 شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 319608
آگهي فراخوان عمومي شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران جهت ارائه خدمات تهيه، ساخت، نصب، تست و تحويل بارج‌هاي پانتون‌هاي فاز (۲) مجتمع مس سونگون
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي پيمانكاران واجد شرايط، جهت ارائه خدمات تهيه، ساخت، نصب، تست و تحويل بارج‌هاي پانتون‌هاي فاز (۲) مجتمع مس سونگون اقدام نمايد.
 سه شنبه ١٨ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره519601
آگهي فراخوان عمومي شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران جهت اجراي عمليات تسطيح و حصارکشي زمين محل احداث کارخانه آهک اهر
شركت صنعتي و معدني موليبدن مس آذربايجان در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت اجراي عمليات تسطيح و حصارکشي زمين محل احداث کارخانه آهک اهر اقدام نمايد.
 سه شنبه ١٨ مهر ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 339601
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران جهت بارگيري ، حمل، تخليه ، تهيه بارنامه به ميزان 80,000 ( هشتاد هزارتن) کانسنگ در سال از مجتمع مس سونگون به معدن مس مزرعه با فاصله حمل تقريبي 101 کيلو متر
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط ، جهت بارگيري ، حمل، تخليه ، تهيه بارنامه به ميزان 80,000 (هشتاد هزارتن) کانسنگ در سال از مجتمع مس سونگون به معدن مس مزرعه با فاصله حمل تقريبي 101 کيلو متر و همچنين تامين پوشش بيمه بار اقدام نمايد.
 شنبه ١٧ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي پيمانكار جهت تأمين تجهيزات، اجرا ، برقدار نمودن و تحويل خط دو مداره 63 كيلو ولت در دو قطعه، تعويض سيم گارد با OPGWو ورود خروج خطوط 230 كيلولت ناحيه سونگون
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكاران واجد شرايط، جهت تأمين تجهيزات و اجراي پروژه احداث خط 63 کيلوولت دو مداره سونگون ايستگاه‌هاي پمپاژ حاجيلرچاي در دو قطعه به شکل PCاقدام نمايد.
 شنبه ١٧ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسايي و ارزيابي پيمانكار جهت احداث پست 20/63/230 كيلوولت GIS(شماره 2) سونگون
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكاران واجد شرايط، جهت احداث پست 20/63/230 كيلوولت GIS(شماره 2) سونگون به شکل EPCاقدام نمايد.
 شنبه ١٧ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسايي و ارزيابي پيمانكار جهت احداث دو پست 63 كيلوولت GIS حاجيلرچاي 1و2 به شكل Unmanned
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران واجد شرايط، جهت احداث دو پست 63 كيلوولت GISحاجيلرچاي 1و2 به شکل EPCبا مشخصات زير اقدام نمايد:
 شنبه ١٧ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای

سازمان و شرکت های مرتبط