مناقصه شماره 339601
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران جهت بارگيري ، حمل، تخليه ، تهيه بارنامه به ميزان 80,000 ( هشتاد هزارتن) کانسنگ در سال از مجتمع مس سونگون به معدن مس مزرعه با فاصله حمل تقريبي 101 کيلو متر
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط ، جهت بارگيري ، حمل، تخليه ، تهيه بارنامه به ميزان 80,000 (هشتاد هزارتن) کانسنگ در سال از مجتمع مس سونگون به معدن مس مزرعه با فاصله حمل تقريبي 101 کيلو متر و همچنين تامين پوشش بيمه بار اقدام نمايد.
 شنبه ١٧ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي پيمانكار جهت تأمين تجهيزات، اجرا ، برقدار نمودن و تحويل خط دو مداره 63 كيلو ولت در دو قطعه، تعويض سيم گارد با OPGWو ورود خروج خطوط 230 كيلولت ناحيه سونگون
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكاران واجد شرايط، جهت تأمين تجهيزات و اجراي پروژه احداث خط 63 کيلوولت دو مداره سونگون ايستگاه‌هاي پمپاژ حاجيلرچاي در دو قطعه به شکل PCاقدام نمايد.
 شنبه ١٧ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسايي و ارزيابي پيمانكار جهت احداث پست 20/63/230 كيلوولت GIS(شماره 2) سونگون
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكاران واجد شرايط، جهت احداث پست 20/63/230 كيلوولت GIS(شماره 2) سونگون به شکل EPCاقدام نمايد.
 شنبه ١٧ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
شناسايي و ارزيابي پيمانكار جهت احداث دو پست 63 كيلوولت GIS حاجيلرچاي 1و2 به شكل Unmanned
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و ارزيابي پيمانكاران واجد شرايط، جهت احداث دو پست 63 كيلوولت GISحاجيلرچاي 1و2 به شکل EPCبا مشخصات زير اقدام نمايد:
 شنبه ١٧ تير ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
تجدید مناقصه استانی شماره 2220
آگهی انتخاب پیمانکار جهت اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور ورزقان-مجتمع مس سونگون
شرکت ملّی صنایع مس ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط در استان آذربایجان شرقی، جهت اجرای عملیات بهشازی و روکش آسفالت محور ورزقان-مجتمع مس سونگون از طریق مناقصه استانی اقدام نماید.
 چهارشنبه ٣ خرداد ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شماره 2220
آگهي انتخاب پيمانكارجهت انجام خدمات تعمير و نگهداري الكتروپمپهاي انتقال موادكارخانه پر عيار كني، موليبدن مجتمع مس سونگون
 چهارشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مزايده شماره ٨١
در خصوص فروش اقلام ضايعاتي و مازاد نياز در مجتمع مس سونگون
 دوشنبه ٢٧ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
چند رسانه ای

سازمان و شرکت های مرتبط