آشنایی کلی با فعالیت های محیط زیست شرکت مس منطقه آذربایجان:

جهت آشنایی کلی و کامل با اقدامات و فعالیت های محیط زیست می توانید فایل زیر را دانلود و مطالعه فرمایید.

 

   دانلود فایل : zistkoli.pdf           حجم فایل 2708 KB
چند رسانه ای

سازمان و شرکت های مرتبط