فعاليتهاي زيست محيطي مجتمع مس سونگون

مجتمع مس سونگون با هدف حرکت در راستای توسعه پایدار اقدام به ارزیابی های اثرات زیست محیطی همه جانبه توسط شرکت انگلیسیIMCو شرکت آمایشگران پویای محیط نموده است که منجر به تدوین یک برنامه مدیریت محیط زیستی جامع (EMP) به منظور کاهش اثرات نامطلوب محیط زیستی ناشی از عملیات معدنکاری گردیده است. کلیه این اقدامات که در نوع خود کم نظیرمیباشد نشانگر توجه و احترام ویژه مدیریت شرکت به حفظ محیط زیست بوده تا با الگو قرار دادن خود، منابع سازمانی را نیز در جهت بکارگیری مسئولیت محیط زیستی سازمان ترغیب نماید. این برنامه جامع تا پایان عمر معدن و حتی بعد از آن، بصورت پویا تدوین و به طور مرتب بازنگری خواهد شد. مجتمع کلیه فعالیتهای خود را از طریق واحد محیط زیست مجتمع تحت کنترل داشته تا بر اثر فعالیتهای معدن کاری و فعالیتهای پشتیبان از طریق پیمانکاران شاغل در داخل مجتمع آلایندگیهای محیط زیستی و تخریب به کمترین حد برسد.

چند رسانه ای

سازمان و شرکت های مرتبط