بروشور سه رولتی:

در این بروشور خواهید خواند:

- آشنایی با شرکت مس آذربایجان، اهداف و پروژه های در دست اجرا

- آشنایی با امور معدن

- آشنایی با امور HSE

- آشنایی با امور مهندسی

- آشنایی با کارخانه تغلیظ و مولیبدن

برای دانلود کلیک کنید:


 

بروشور فارسی شرکت مس آذربایجان:

در این بروشور خواهید خواند:

- مقدمه

- آشنایی با امور معدن

- آشنایی با امور مهندسی

- آشنایی با امور خدمات مدیریتی و  HSE

- آشنایی با امور مالی

- آشنایی با امور پشتیبانی

- آشنایی با امور حراست

-پروژه های در دست احداث

>برای دانلود کلیک کنید:


 

Azarbaijan Copper-Molybdenum

Mineral-Industrial Company

Sungun Copper Complex

Reading This Burshur

Introduction-

Mine affairs-

Engineering affairs-

Management services affairs and HSE-

Financial affairs-

Supporting affairs-

Safeguarding affairs-

Being instructed projects of Azarbaijan-copper company-

 

Click for Download:


 

 

چند رسانه ای

سازمان و شرکت های مرتبط